18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA

 

MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Provizyon işlemleri” başlıklı 1.7 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YUPASS numarası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 1/4/2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.” cümlesi eklenmiştir.

b) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında yabancı ülke sigorta kurumlarınca talep edilen sözleşmelere göre belirlenmiş ”Tıbbi raporlar” manuel olarak düzenlenerek, onaylanacak ve raporu isteyen sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

(3) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ve tedavi edilmek üzere ülkemize gönderilme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanacak sigortalılara YUPASSprovizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen hastalıklar dışındaki tedavi masrafları Kurumca karşılanmayacaktır.

(4) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında geçici olarak Türkiye’de bulundukları sürede Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere acil haller dışında sağlanacak ortez, protez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz için YUPASS provizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen uyarı doğrultusunda önceden Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.”

Bu Tebliğin;

a) 1, 2 ve 8 inci maddeleri 1/4/2014 tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 17/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 23 üncü maddesi 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 14 üncü maddesi 1/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 30, 31 ve 36 ncı maddeleri 12/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 24 üncü maddesi 13/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) 11, 12, 16, 20 nci maddeler ile 29 uncu maddenin (ç) ve (d) bentleri, 32 nci maddenin (c) ve (ç) bentleri, 35 inci maddenin (c) ila (ğ) bentleri takip eden ayın birinci günü,
g) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğin 2. maddesi; “Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 1/4/2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.” cümlesi eklenmiştir.” şeklinde,

19. maddesi ise ‒ “Aynı Tebliğin “4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.” cümlesi eklenmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Değişiklik metni için tıklayınız.