Eczane Devrinde Gerekli Belgeler

Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler

1- Dilekçe

2- Kimlik Fotokopisi

3- Matbu Form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir. 4- Ruhsatname aslı ve varsa Mesul Müdürlük Belgesinin aslı

5- Diploma Örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün ) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noterden tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili Müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

6- Göz Raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli ve Eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.( Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.) 7- Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş ve Eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşemez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

8- Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

9- Kroki:Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve varsa asma katı ve bodrumunu ayrıca ayrı gösterir kroki. Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak A4 Ebatında hazırlanmalı

10- Vaziyet Planı Krokisi: Eczanenin konumunu (Eczanenin komşuluğunda olan yapılar ve cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını ) gösterir kroki.

11- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı (Eczacı Odasına Yazılacak Yazının Cevabından sonra Yatıralacak)

12- Adres Tespit Yazısı: Şanlıurfa B.Ş Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğünden alınacak.

13- Vesikalık Fotoğraf: Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4(dört) adet vesikalık fotoğraf ( Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.

14- Devir Senedi/Tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

Not:

-Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ ten önce 35 m

² ‘den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda Üyelik Kaydı

2- Kroki Onayı

3- Muvazaa Değerlendirme Raporu