ŞANLIURFA ECZACI ODASI
SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI
Geri
25.01.2013 10:13

 

SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI
 
Pratik Bilgiler:
 
Plavix tb: GİS İntoleransı ibaresi kaldırıldı. KAH tanısında Anjio şartı devam etmektedir.
Mide ilaçları: 14 tb’lik formundan 2 kutu yazıldığında teşhis ve tedavi süresi zorunluluğu devam etmektedir. 30 tb lik olanlar devam reçetelerinde ödenir. Bu devam reçetesinin, ilk alımdaki ilaç bitim tarihinden sonra 3 ay içersinde olmalıdır.
Anemi ilaçları: Bir kutudan fazla yazıldığında teşhis ve tedavi süresi istenmektedir.
Altuzan Amp: Oküler neovaskülarizasyonlar ve tüm makulopati veya retinopatilerde perioküler veya intraoküler olarak endikasyonu olmadığı halde kullanılabilmektedir.(Endikasyan Dışı ilaç Kullanım duyurusu)
Zofran tb : Yatan Hastalarda ödenir. Ayaktan Sadece Kanser veya Kan Hastalıkları(alt başlıklar dahil) raporu ile ödenir.
Risperdal amp: Sadece yatan hastalarda Psikiyatri uzmanınca veya yine bu uzman hekimin bulunduğu sağlık kurulu raporuyla.
Helicol 15 mg 30 tb: ilk defa kullanıldığında ödenmez. Devam reçetelerinde rapor şartı aranmaksızın Helicol 15 mg 30 tb ödenir.
Piogtan 30 mg 30 tb:İlk defa reçete edildiğinde 28 tb lik eşdeğeri olduğundan ödenmez. Ancak devam reçetesinde ilaç bitiminden sonra 3 ay içersinde hasta tarafından reçete edildiğinde Piogtan 30 mg 30 tb lik ödenir.
Sevk İşlemi:Kurum Mart 2013 itibariyle e-sevk uygulamasına geçecektir. Kurum duyuru yapıncaya kadar sevk örneğinin bir nüshası alınacaktır.
E-Sevk işlemlerinde uygulamaya geçişte yaşanabilecek olası sıkıntıların önlenmesi için sağlık hizmeti sunucularının aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Müstahaklık sorgulaması 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen hastalar ile Sağlık Uygulama Tebliğinde sağlık hizmeti sunucularına müracaat için sevk zinciri tanımlanmış kişilerin sevk işlemlerinde, sisteme entegrasyonu sağlanıncaya kadar önceki uygulamalara devam edilecektir.
Enbrel,Leponex tb,Roaccutan: Kurum tarafından yapılacak olan duyuruya kadar Enbrel için hasta onaylama formu ile Güvenlik izlem formu reçete çıktısına eklenecek. Leponex için Granülosit izlem formu(Lökosite bakılmış olan) ve Roacccutan için hasta onaylama formları reçete çıktısına eklenecektir.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanıı onayı: Hastanenin kendi iç sistemiyle ilgili olup henüz medullada görünmemektedir. Kurum gerekli duyuruyu yapıncaya kadar Mağduriyet oluşmaması için dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
10.01.2013 Tarihli SUT Değişikliği
 
1)
 
6.1.4- 5.FıkraDeğişikliği (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013) : Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük doza kadar ödenir.
 
6.1.4- 8.FıkraDeğişikliği (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.
Not: Bir ilaç ilk defa reçete edildiğinde, ilacın veya eşdeğirinin küçük formunun verilmesine dikkat ediniz. Ancak tedavi şemasında fazla sayıda içeren ilacın kullanımında, 28 günlük dozu geçmiyor ise yine verilebilir. Paxil 56 tb 2*1 den 56 tb lik form ödenir. Paxil 56 tb 1*1 şeklinde yazılı ise 28 tb lik formu ödenir. Devam reçetelerinde ise 28 günlük kısıtlaması yoktur. Örnek olarak piogtan 30 mg 30 tb ilk defa hasta kullanacak ise eşdeği olan actos 30 mg 28 tb verilmelidir. Devamında ise piogtan 30 mg 30 tb 3 aylık 01.02.2013 tarihinden itibaren ise 6 aylık verilebilir. Rapor yenilenmesinde ilacın dozunda değişiklik yok ise devam gibi kabul edilir 3 aylık veya aşağıda belirtilen hastalıklarda 6 aylık alabilir.
 
 
 
 
 
 
2)
 
6.1.5- 9.FıkraEklenmiştir (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)
“(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;
a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır.
1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50)
2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)
3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)
4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78)
5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14)
6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20)
7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30)
8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9)
9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)
10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1)
b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.
c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.
ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.”
Not: b ve C maddelerine dikkat edilirse, 6 aylık doz ile 3 aylık doz uygulamalarını görmekteyiz. 6 aylık doz uygulaması sadece yukarıda belirtilen hastalıklarda uygulanacaktır. Rapor tarihi ilaç verilme tarihinden sonra 6 aydan önce bitiyor ise bu süreye kadar verilir. Dikkat edilmesi gereken diğer husus ise; bir ilacın 28 günlük dozundan 3 aylık 4 kutu yazılmış ise 3 kutu yerine 4 kutu da verilebilme imkanının sağlanmasıdır. Singulair 28 tb 1*1 den rapor süresi dahilinde 4 kutu ödenir.
 
3)
 
6.2.2- 2. ve 3.FıkraDeğişikliği (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)
“(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir.”
 
Not: Klozapin (Leponex) : En fazla bir aylık doz olmasına ve Klozapin Granülosit izlem formunun e-reçetede belirtilmesine dikkat edilmelidir.
4)
 
6.2.9.A -1Değişikliği (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)
Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl'ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl'yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 6.2.9.A-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl'nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi 500mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Maksimum doz haftada 900 IU/kg’ı aşmamalıdır. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram sonuç belgesi tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 6.2.9.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.9.B – Sevelamer ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkeleri
(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:
a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya
b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya
c) Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya
ç) Kt/V değeri 1.4'ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan, hastalarda tedaviye başlanır.
(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor düzeyi 3.5mg/dl'nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.
(4) Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir.”
 
NOT: 6.2.9.A-1 de belirtilen
TSAT, Ferritin, Hemoglobin(Hgb) değerlerine:
Hemodiyaliz hastalarına 3 ayda bir
Periton diyaliz hastalarına 4 ayda bir
6.2.9.B de belirtilen fosfor düzeyine 1 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. Sevelamer(Renagel) ve Alüminyum klorür Hidroksit bir defada en fazla 1 aylık tedavi dozunda yazılır.
Hemoglobin değeri 10gr/dl altında tedaviye başlanır ve 12gr/dl olduğunda ise tedavi kesilir.
 
5)
 
6.2.13.E-2(Yürürlülük Tarihi 18.01.2013) numaralı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Kompanse sirozu olan genotip I hastalarda (karaciğer biyopsisinde ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) peginterferon + ribavirin + telaprevir tedavisi başlanabilir. Tedavi süresi 48 haftadır. Telaprevir 12 haftadan daha uzun süre kullanılamaz.”
 6.2.13.E-3(Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)  numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İnterferon veya pegileinterferon monoterapisi alan ve cevapsız olan hastalarda tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak pegileinterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.
(3) İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisine cevap veren ancak nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-) olan ancak izleminde HCV RNA yeniden pozitifleşen) hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tedavi şemalarından yalnızca biri kullanılabilir.
a) Yeniden interferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisi alabilirler. 16. haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. haftada bakılan HCV RNA (-) ya da 2 log (100 kat) azalmış olmalıdır. Tedavi süresi 48 haftayı geçemez.
b) Pegileinterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi alabilirler. Bu hastalarda tedavinin 4. haftasında HCV RNA bakılır.
1- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (-) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 24 haftaya tamamlanır.
2- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (+) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeyleri 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir.”
 
6)
 
6.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil) Yürürlülük Tarihi 18.01.2013
b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.”
NOT:GİS İntoleransı ibaresi bu tarih itibariyle istenmeyecektir. Asprin ile birlikte kullanımında ise artık kesinti olmayacaktır.
 
7)
 
 6.2.15.C (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013) : Ivabradin(Coralan tb)
 numaralı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45 in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir;
a) Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya
b) Beta blokör kontrendikasyonu olan veya
c) Beta blokör tedavisine intoleransı olan.”
 
8)
 
6.2.17.A(Yürürlülük Tarihi 16.01.2013) numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.
(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.”
NOT: KMY Ölçüm belgesinin sonuçları e-reçete veya e-raporda belirtilmelidir.
 
9)
 
6.2.28.A(Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)  numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
6.2.28.A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) ”
Not: Daha önceki değişiklikte statinler diye başladığından bu madde yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
10)
 
6.2.32.Kontrast maddeler(Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)  
(4) Gadobutrol: Sadece karaciğer ve böbrek manyetik rezonans incelemelerinde kullanılır.
NOT:Gadovist bu iki teşhis dışında ödenmez.
 
11)
 
6.2.33.1. (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)   Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri
(1) Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.
 
(4) Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir (Depocu satış fiyatlı ürünler hariç).”
 
NOT: FFA ve lezyona ait resimler e-raporda varlığı belirtilecektir.
 
12)
 
 Venofer, Ferroven amp. V.b. (Yürürlülük Tarihi 18.01.2013)   
 
6.2.41 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki düzenlemeler 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü alt madde olarak eklenmiştir.
“8-Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon
9-Periton diyaliz hastalarının anemisi,
10-Postpartum dönemde gözlenen anemi,
11-Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi,
12-Kansere bağlı anemi,
13-KKY hastalarının anemisi,
14-Prediyaliz (hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem [evre V] KBY hastaları) hastalarının anemisi,”
Not: Daha önce aşağıdaki teşhislerde ödenen bu ilaçlara ödenmesine yukarıda belirtilen endikasyonlardada ödenmeye başlamıştır.
(1) Parenteral demir preparatları aşağıda yer alan durumlarda bu durumların belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
1-      İntestinal malabsorbsiyon sendromları
2-      Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları
3-      Aktif GIS kanaması olan hastalar
4-      Hemodiyaliz hastaları
5-      Total ve subtotal gastrektomili hastalar
6-      Atrofik gastritli hastalar
7-      Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler
13)
 
Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-2/C) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) (11) inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“11.Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron(KYTRİL, SETRON), Ondansetron(ZOFRAN), Tropisetron(NAVOBAN)
 
 
 
SUT Komisyonu
 
Ecz.Mustafa KUTLUOĞLU
Ecz.Şevket HAMAVİOĞLU
Ecz.Cüneyd YAVUZ
Ecz.M.Ali ÜÇKÖK
Ecz.Servet KILIÇ
Ecz.M.Umut AKINCI
 
SUT Komisyonu Koordinatörü : Ecz.Mehmet FİTKİ